مدیریت طرز اجرای مسابقات ورزشی
آشنايي با فرايند برگزاري مسابقات و فعاليتهاي ورزشي

  
در این جدول نحوه ی برخورد تیم ها در مرحله ی یک چهارم نهایی , نیمه نهایی و فینال مشخص است .  


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

جدول رده بندی

Rk. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 GM Mahjoob Morteza 2529 IRI * 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 ½ 1 1 7,5 6 3,0 35,50
2 GM Moradiabadi Elshan 2558 IRI 1 * ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 7,5 5 3,5 37,00
3 GM Tiviakov Sergei 2634 NED ½ ½ * ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 1 7,5 5 3,5 36,75
4 GM Ghaem Maghami Ehsan 2573 IRI 0 1 ½ * ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 7,0 4 3,0 34,50
5 GM Pashikian Arman 2634 ARM 1 ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 7,0 3 3,5 36,25
6 FM Golizadeh Asghar 2446 IRI 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 1 1 1 ½ 6,5 3 2,5 31,00
7 IM Toufighi Homayoon 2491 IRI ½ 0 0 ½ ½ ½ * ½ 1 ½ 1 1 6,0 3 2,0 27,00
8 GM Malaniuk Vladimir 2574 UKR 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ * ½ ½ ½ ½ 4,5 0 2,5 23,25
9 Darini Pouria 2391 IRI 0 0 1 0 ½ 0 0 ½ * 0 1 1 4,0 3 1,5 18,25
10 FM Sharbaf Mohsen 2376 IRI ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ 1 * 0 ½ 3,5 1 1,5 18,00
11 IM Roghani Arash 2392 IRI 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 * ½ 2,5 1 0,5 10,50
12 GM Kveinys Aloyzas 2541 LTU 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ * 2,5 0 1,0 12,00

مسابقات شطرنج جدول استاد بزرگی

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 بسكتبال

 در اين رشتة ورزشي و در هر مسابقة دورهاي به اين ترتيب امتياز داده ميشود:

 1.براي هر برد به تيم برنده 2 امتياز تعلق ميگيرد.

 2.براي هر باخت به تيم بازنده 1 امتياز داده ميشود.

 3.به تيمي كه در مسابقه حاضر نشده است (باخت فني) صفر امتياز داده ميشود.

 توجه :  در مسابقه بسكتبال، بر طبق مقررات موجود، نتيجة مساوي وجود ندارد. اگر بعد از پايان هر دوره از مسابقات دو يا چند تيم از حيث امتياز مساوي باشند براي تعيين ردهبندي به شيوههاي زير عمل ميكنيم:

 الف)  اگر امتياز دو تيم برابر باشد، مقام بالاتر از آن تيمي است كه در مسابقه بين آن دو تيم برنده شده است.

 ب)  چنانچه بيش از دو تيم از لحاظ امتياز با هم مساوي شدند، براي تعيين ردهبندي، در مرحلة نخست ، تفاضل گلهاي رد و بدل شده بين تيمهاي مساوي را مورد توجه قرار ميدهيم. به اين ترتيب، تيمي كه داراي تفاضل گل بيشتري باشد، در ردة بالاتر قرار ميگيرد. اگر تيمها از لحاظ تفاضل گل نيز برابر باشند، در مرحلة بعدي، تفاضل گل تمام مسابقات برگزار شده ميان تيمهاي مساوي را در نظر ميگيريم. در نتيجه، تيمي كه از تفاضل گل بيشتري برخوردار باشد مقام بالاتر را به خود اختصاص خواهد داد.

 توجه :  درخصوص تفاضل گلها، در مراحل اول يا دوم ممكن است ، دو تيم از چند تيم مساوي شده، تفاضل گل مساوي داشته باشند، مقام برتر از آن تيمي خواهد بود كه برندة مسابقه بين آن دو تيم بوده است.

 فوتبال

 در مسابقات رشتة فوتبال، به شكل دورهاي، به شرح زير امتياز داده ميشود.

 1.براي هر برد 2 امتياز (گاهي 3 امتياز)

 2.براي هر مساوي 1 امتياز

 3.براي هر باخت صفر امتياز                      

 توجه 1 :  در برخي از كشورها، براي افزايش روحية تهاجمي و نفوذي تيمها به تيم برنده 3 امتياز اختصاص ميدهند

 توجه 2 :  باخت فني ، عبارت است از اينكه تيمي به عللي صحنة مسابقه را ترك كند يا به حكم داور اخراج شود. در مورد تيمي كه باخت فني داشته باشد به طرق زير عمل ميشود:

 الف)  اگر تيمي براي مسابقه حاضر نشود 2 بر صفر به نفع تيم مقابل اعلام ميشود.

 ب )  چنانچه تيمي زمين بازي را ترك گويد يا اخراج شود، نتيجة مسابقه هر چه باشد، 3 بر صفر به نفع تيمي كه در ميدان مسابقه باقي مانده است تغيير ميكند. در صورتي كه تيم باقيمانده در زمين مسابقه با نتيجهاي بيش از 3 گل از تيم اخراج شده جلوتر باشد، نتيجه همان نتيجة كسب شده خواهد بود.

 ج)  اگر تيمي باخت فني داشته باشد و بهرغم 3 گل خورده و تعدادي گل زده و تا آن موقع بازنده هم باشد، گلهاي زدة آن تيم مردود و نتيجه با محاسبة گلهاي خورده   - كه بيش از 3 گل است   - منظور ميشود. يعني پس از باخت فني و مردود شمردن گلهاي زده با نتيجه 6 بر صفر بازنده خواهد بود.

 در فوتبال هرگاه امتياز دو يا چند تيم پس از پايان مسابقات مساوي باشد، براي تعيين مقام و ردهبندي به شيوههاي زير عمل ميشود:

 الف) تفاضل گلهاي زده و دريافت شده :  اگر در اين حالت نيز مساوي شوند، به روش «ب» عمل ميشود.

 ب) گلهاي زده بيشتر :  اگر تيمها در اين مرحله نيز برابر باشند به شيوة «ج» عمل ميشود.

 ج) گلهاي دريافت كرده كمتر :  چنانچه در مرحلة «ج» نيز تيمها با هم مساوي شدند، ردهبندي مقامها از طريق قرعهكشي مشخص ميشود.

 تذكر 1 :  برطبق قوانين و مقررات جاري، معمولاً براي تعيين مقام مسابقه تجديد نميشود

 تذكر 2 :  براي تعيين مقام در جدول مسابقات حذفي به شيوهاي ديگر عمل ميشود. از جمله وقت اضافي و قانون «گل طلايي» و اگر باز هم نتيجهاي حاصل نشد، ضربات پنالتي تعيين كننده خواهد بود.
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 

مسابقات رشتة كشتي معمولاً به شكل يك حذفي ، دو حذفي و دورهاي برگزار ميشود. جدول كشتي عموماً در دو گروه  A  و  B  انجام ميگيرد كه داراي سه مرحلة زير است:

 الف)  مرحلة مقدماتي

 ب)  مرحلة نهايي هر گروه

 ج)  مرحلة نهايي هر دو گروه  A  و  B  با يكديگر

 نحوة ثبت نام كشتيگيران

 بهطور كلي، هر كشور، شهر يا باشگاهي كه قصد دارد تيم كشتي خود را در مسابقات المپيك، جهاني، قهرماني كشور، قهرماني استان و باشگاهي و جز آن شركت دهد. بايد قبلاً اسامي كشتيگيران هر وزن را، طبق فرمي كه از طرف كشور يا شهر يا محل برگزاركننده فرستاده شدهاست، مشخص كند و براي دعوت كننده ارسال نمايد. بنابراين، برگزاركنندگان مسابقات براساس فهرست اسامي كشتيگيران شركت كننده جدول وزنكشي آنها را آماده ميسازند.

 نحوة قرعهكشي

 پس از مرحلة ثبت نام، هر كشتيگيري، پس از وزنكشي و به هنگام ترك ترازو، قرعه ردهبندي خود را شخصاً برميگزيند و دستاندركاران شماره قرعه را در ستون مقابل نام كشتيگير ثبت ميكنند. شمارة قرعه، گروه و رديفبندي كشتيگيران را براي مسابقه مشخص ميسازد.

 توجه :  چنانچه مسؤول وزنكشي موقع قرعهكشي خطايي مشاهده كرد، قرعهكشي نادرست در آن وزن خاص را لغو و قرعهكشي مجدد براي اين وزن انجام ميشود.

 نحوة طبقهبندي - ردهبندي

 اسامي كشتيگيران بلافاصله پس از انجام مرحلة وزن كشي از بالا به پايين و از كوچكترين شماره تا بزرگترين شماره در ليست مخصوص تنظيم ميشود.

 نحوة تركيب گروه بندي

 پس از انجام مراحل وزنكشي، قرعهكشي و طبقهبندي، آن گروه از كشتيگيران كه در قرعهكشي در رديف شمارههاي فرد قرار گرفتهاند، همگي در گروه  A  و كشتيگيراني كه شمارة زوج به آنها تعلق گرفته است، در گروه  B  قرار خواهند گرفت.

 دورههاي مقدماتي

 دورههاي مقدماتي گروههاي  A  و  B  در هر يك از اوزان به شرح زير به مورد اجرا گذارده ميشود:

 الف) مدت دورههاي مقدماتي:  مدت دورههاي مقدماتي تا تعيين كشتيگير دورة فينال ادامه خواهد داشت. هر كشتيگير پس از دو باخت، از جدول حذف ميشود. دورههاي مقدماتي تا زماني ادامه خواهد يافت كه صرفاً 3 كشتيگير در هر گروه باقي بماند.

 ب) شيوة طبقهبندي هر گروه:  شيوة دادن امتياز به صورت مثبت است كه پس از انجام دورة مقدماتي، در صورتي كه سه نفر در هر گروه باقي بمانند و با هم كشتي نگرفته باشند در مقابل هم قرار خواهند گرفت و در مرحلة نخست، ضمن توجه به جمع امتيازاتِ سه نفر، مقام هر يك از آنها مشخص ميشود.

 ج) معيار طبقهبندي   - فينال گروههاي مقدماتي:  پس از طي مسابقات دورههاي مقدماتي، اگر سه كشتيگير، بدون باخت و يا با يك باخت در جدول باقي مانده باشند، بايد با يكديگر مبارزه كنند نتيجة كشتي آنان مقام و موقعيت هر يك را مشخص خواهد كرد. به اين ترتيب كشتيگيري كه در مجموع دو كشتي بيشترين امتياز را به دست آورد، مقام اول و به همين ترتيب ، كشتيگيران ديگر مقامهاي دوم و سوم را كسب خواهند كرد. اگر چند كشتيگير، داراي امتيازات طبقهبندي مساوي باشند (يعني امتيازات مثبت آنان برابر باشد) مقام آنها با توجه به ملاكهاي زير مشخص ميشود:

 1. بيشترين پيروزي

 2. بيشترين ضربه فني و بيشترين پيروزي با امتياز كامل (10 امتياز)

 3. بيشترين پيروزي با امتياز

 4. كمترين باخت

 5. چنانچه سه كشتيگير، در اين مرحله همچنان با هم مساوي باشند، لازم است تعداد امتيازات به دست آمده توسط حريف در دو كشتي آخر در فينال گروه، مشخص شود.

 6. كشتيگيري كه بيشترين امتياز را كسب كرده باشد، مقام بالاتر را احراز خواهد كرد.

 7. كوتاهترين زمان ضربه فني حريفان

 كشتيهاي فينال نهايي

 در اين قسمت به اين ترتيب عمل ميشود:

 - كشتيگيران اول، دوم و سوم گروههاي الف و ب در فينال شركت ميكنند.

 - كشتيگيران سوم هر گروه براي كسب مقامهاي پنجم و ششم مسابقه ميدهند.

 - كشتيگيران دوم هر گروه براي احراز مقامهاي سوم و چهارم با هم مبارزه ميكنند.

 - كشتيگيران هر گروه، براي به دست آوردن مقامهاي اول و دوم با هم روبهرو ميشوند، بديهي است نتيجة هر كشتي مقام هر يك از آنها را مشخص ميسازد.

 جدول ربه شارژ

 كاربرد اين نوع جدول در ورزشهاي رزمي و بهويژه در مسابقات كاراته است. مطلب قابل توجه در اين جدول اين است كه مقام چهارم وجود نداشته و در مقابل مقام سوم مشترك ميباشد. چگونگي اجراي اين جدول اينگونه است كه همه شركتكنندگان به دو گروه تقسيم شده و در هر گروه مسابقات به شكل حذفي برگزار ميشود.

 پس از آنكه برنده نهايي هر دو گروه معلوم شد، آنها براي تعيين مقامهاي اول و دوم با يكديگر رقابت ميكنند. در مرحله بعدي، كساني كه از قهرمانان دو جدول شكست خوردهاند در جدول حذفي ديگري با هم مسابقه ميدهند. سرانجام برندگان دو جدول كوچكتر به مقام سوم مشترك نايل ميشوند.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 براي برگزاري هر چه بهتر مسابقات و جلوگيري از روبهرو شدن افراد و تيمهاي قوي در دورههاي اول و دوم، كه بهناچار منجر به باخت و حذف شدن يكي از آنها ميشود، راه چاره اين است كه افراد يا تيمهاي ورزيده را به عنوان سرگروه انتخاب ميكنند تا تيمها يا افراد قوي در مراحل نهايي با يكديگر به رقابت بپردازند.

 سرگروهها  كساني هستند كه در مسابقات قبلي يا در مجموع چند مسابقهاي كه پيش از آن انجام شده، مقامهايي كسب كردهاند و از اين لحاظ شناخته شده هستند. تعداد سرگروه براي هر مسابقه، به شرح زير، بستگي به جدول مسابقات دارد:

 1.چنانچه تعداد بازيكنان كمتر از 8 نفر باشند، دو سرگروه انتخاب ميشود.

 2.چنانچه تعداد بازيكنان كمتر از 16 نفر باشند، وجود 4 سرگروه لازم است.

 3.چنانچه تعداد بازيكنان كمتر از 24 نفر باشند، وجود 6 سرگروه ضرورت دارد.

 4.سرانجام چنانچه تعداد بازيكنان كمتر از 32 نفر يا بيشتر باشند، 8 سرگروه انتخاب خواهد شد


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 1.جدول يك حذفي كه در آن از روش كم كردن و استراحت دادن به بازيكن استفاده ميشود و

 2.جدول دو حذفي كه در آن از شيوة استراحت دادن به شركتكنندگان و رساندن آن به توان 2 استفاده ميشود.

 3.جدول دورهاي كه در آن از طريقة امتيازدادن استفاده ميشود؛ بدينترتيب، اگر بازيكني حريف خود را دو گيم پياپي ببرد، برنده 2 امتياز و بازنده صفر امتياز و اگر حريف خود را دو گيم بر يك گيم ببرد، برنده 2 امتياز و بازنده يك امتياز كسب ميكند.

 توجه :  محل قرار گرفتن نفرات در جدول از طريق قرعهكشي مشخص ميشود

 روش ثبت امتيازات در جدول دورهاي

 بهطور كلي، براي ثبت امتياز بازيكن يا تيم اينگونه عمل ميشود كه در ستون افقي و محل تلاقي مقابل وي در ستون عمودي براي تيم پيروز 3    امتياز لحاظ و اين نتيجه بازي   در زير همان خانه ثبت 0

 ميشود. همچنين بر روي ستون افقي كه نام بازنده، روي آن آمده و در محل تلاقي آن

 0

 با نام برنده، كه در ستون عمودي قرار دارد، رقم     3   را يادداشت ميكنند و نتيجة

 مسابقه را در زير آن با خط ريز مينويسند. البته در اين مرحله ابتدا «گيم»هاي برنده و سپس گيمهاي باخته را وارد ميكنند.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 اين جدول عيناً شبيه جدول مسابقات دو حذفي است با مختصر تفاوت كه مسابقات آن به شرح زير انجام ميگيرد:

 1.تمام تيمهايي كه در دورة اول بازنده شدهاند در يك جدول به مسابقات ادامه خواهندداد.

 2.برندگان دورة اول در يك جدول ديگر بازي خواهند كرد.

 مسابقات اين دو جدول (جدول برندگان دورة اول و جدول بازندگان دورة اول) هر يك به شكل يك حذفي انجام ميگيرد. در ضمن بايد منتظر ماند تا نتيجة مسابقات تيمهاي بازنده مشخص شود. پس از آن تيم برندة قسمت بازندهها با برندگان دور اول ادغام ميشود و بازيها به شكل يك حذفي ادامه مييابد و به انجام ميرسد.

 مسابقه با روش بگنال وايلد

 براي تنظيم جدول به روش بگنال وايلد عيناً شبيه جدول دو حذفي عمل ميشود، با اين تفاوت كه برندة قسمت بازندهها بايد با بازندة قسمت نهايي برندهها جهت كسب مقام دومي و سومي به شكل يك حذفي مسابقه برگزار ميكنند                      

 براي برگزاري اين نوع مسابقات ابتدا لازم است كه جدول قسمت برندهها به شكل يك حذفي خاتمه پذيرد و پس از تعيين برندة نهايي مسابقات قسمت بازندهها انجام ميشود. تيمها و يا افراد بازنده از قسمت برندهها به ترتيب دورة بازي به قسمت بازندهها منتقل شده و پس از خاتمه بازي برندة اين قسمت براي احراز مقام دومي و سومي با بازندة نهايي قسمت برندهها رقابت خواهد كرد و نتيجة اين مسابقه هر چه باشد، تمام شده تلقي ميشود.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 

  اين جدول هنگامي مورد استفاده قرار ميگيرد كه تيمهاي شركتكننده زياد و زمان مسابقه كم باشد. در مرحلة نخست، تمام تيمها را به هشت دسته تقسيم ميكنند و هر دسته به صورت دورهاي با هم بازي ميكنند تا مقامهاي اول تا آخر هر گروه تعيين شود. براي مرحلة دوم، مقامهاي اول و دوم هر گروه برگزيده ميشوند كه در كل تعداد 16 تيم به مرحلة بعدي راه مييابند. در اين مرحله، مسابقات به شكل ضربدري صورت ميگيرد و هر تيمي كه بازنده شود از دور رقابتها خارج ميشود 

 جدول رده بندي مستقيم

 اين نوع جدول، از لحاظ عملكرد، شبيه جدول «ضربدري» است، با اين تفاوت كه مرحلة ضربدري را به همراه ندارد

 در مرحلة اول، تعداد تيمها يا نفرات به دو گروه تقسيم ميشوند و در هر گروه مسابقات به شكل دورهاي انجام ميگيرد و مقامهاي اول تا آخر هر گروه مشخص ميشود.

 در مرحلة دوم، اول هر گروه با اول گروه ديگر براي كسب مقام اول و دوم بازي ميكنند. دومهاي گروهها براي تعيين مقامهاي سوم و چهارم مسابقه ميدهند و مقامهاي سوم گروهها با هم براي مشخص شدن مقامهاي پنجم و ششم به مبارزه ادامه ميدهند و به اين ترتيب مسابقات تا پايان ردهبندي ادامه مييابد.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 جدول دو دورهاي

 جدول دورهاي با روش ضربدري

 در اين روش، تيمها را به دو گروه تقسيم ميكنند و در هر گروه مسابقات به شكل دورهاي انجام ميشود و مقامهاي اول تا آخر هر گروه تعيين ميشود. در مراحل بعدي دو تيم اول و دوم هر گروه، براي كسب مقامهاي اول تا چهارم و دو تيم سوم و چهارم هر گروه براي احراز مقامهاي پنجم تا هشتم و دو تيم پنجم و ششم هر گروه براي به دست آوردن مقامهاي نهم تا دوازدهم و به همين ترتيب تا پايان به رقابت ميپردازند.

 روش مرحلة دوم مسابقات نيز به اين شكل است كه : اول دستة (الف) با دوم دستة (ب) بازي ميكند و اول دستة (ب) با دوم دستة (الف) مبارزه ميكند. پس از انجام مرحلة دوم ، برندگان آن در مرحلة سوم براي كسب مقامهاي اول و دوم و بازندهها نيز براي به دست آوردن ردههاي سوم و چهارم مسابقه برگزار ميكنند.

 براي مشخص كردن ردههاي پايينتر نيز مانند مرحلة قبل عمل ميشود.

 مرحلة سوم

 مرحلة ردهبندي است كه تيمهاي برندة مرحلة قبل در هر رده با هم مقامهاي بالاتر آن طبقه و بازندهها براي مقامهاي پايينتر آن رده با هم به رقابت ميپردازند.

 هر دو تيم از هر گروه را يك طبقه مينامند. در صورتي كه در طبقة اول، در مرحلة ضربدري، اول گروه (الف) و اول گروه (ب) برنده شود، در مرحلة سوم براي تعيين مقام اول و دوم با هم مسابقه خواهند داد و بازندههاي مرحلة دوم در اين طبقه براي كسب مقام سوم و چهارم به رقابت خواهند پرداخت. در طبقات ديگر، مبارزه براي مقامهاي پنجم تا هشتم و يا نهم تا دوازدهم و غيره به شكل طبقة اول برگزار ميشود.

 جدول دورهاي با روشهاي زيگزاگ و ضربدري

 در اين روش كلية تيمها به چهار گروه تقسيم ميشوند. هر گروه به صورت دورهاي با هم به رقابت ميپردازند و مقام اول تا آخر هر گروه مشخص ميشود و از هر گروه، مقامهاي اول و دوم به دورة بعدي راه مييابند. آنگاه هشت تيم دورة دوم به صورت «زيگزاگ» دو دستة چهار تيمي را، برطبق شماي زير، تشكيل ميدهند.

 در مرحلة دوم ، تيمها بار ديگر به صورت دورهاي با هم بازي ميكنند و مقام اول تا چهارم هر دسته تعيين ميشود.

 مرحلة سوم :  مرحلة «ضربدري» است

 مرحلة چهارم :  ردهبندي بين تيمهاي برنده هر طبقه براي تعيين مقام بالاي آن طبقه و تيمهاي بازنده هر طبقه براي مشخصشدن مقام پايين آن طبقه انجام ميشود. بعد از انجام اين دوره ردهبندي مقامهاي اول تا هشتم معلوم ميشود.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 الف) تعداد شركتكنندگان زوج است.

 ب) تعداد شركتكنندگان فرد است.

 الف)  در صورتي كه تعداد شركتكنندگان زوج باشد، تعداد تيمها را نصف ميكنيم و آنها را به ترتيب نصف در مقابل يكديگر به طريق دو به دو قرار ميدهيم. به عنوان مثال اگر 8 تيم وجود داشته باشد، به اين ترتيب عمل ميشود :

 عدد 8 را بخش بر دو نموده تا چهار تيم از بالا به پايين پشت سر هم نوشته شده و چهار تيم بعدي از پايين به بالا نوشته ميشود و ضمناً زير اعداد 1 خط كشيده ميشود  

 تا از اعداد ديگر متمايز شود. اين خط به عنوان علامت ثابت بودن عدد (يك) در نظر گرفته ميشود. علاوه بر اين، بين هر دو عدد،

 مقابل (8 و 1) يا (7 و 2) يا (5 و 4) نيز خط كوچكيمثل (8   - 1) كشيده ميشود .

 اين خطوط مبين اين مطلب است كه مسابقه بايد بين دو تيم

 مورد نظر انجام گيرد. به اين ترتيب، روز اول يا دور اول، چهار مسابقه به اين شرح انجام خواهدگرفت : 1 با 8 ، 2 با 7 ، 3 با 6 و 4 با 5،
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 متغيرهاي مهم كه در هنگام طراحي مسابقه بايد آنها  در نظر گرفته شوند :

 • تعداد بازيهاي يك دوره مسابقه

 • كيفيت بازيهاي تيمهاي شركتكننده

 • زمان لازم جهت برگزاري مسابقات

 • نزديكي بازيها به يكديگر

 • ميزان دقت در چيدن تيمهاي شركتكننده در جدول
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 

                                                 ستون دوم     ستون اول

 

                                                              8              1

                                                             7              2

                                                             6              3

                                                             5              4  

 

در اين روش همة تيمها و افراد شركتكننده با هم و در تعداد مسابقات يكسان شركت ميكنند. با استفاده از اين شيوه ميتوان كلية شركتكنندهها را از اول تا آخر ردهبندي كرد.

 مسابقات دورهاي   - در دو گروه

 در اين روش مسابقات به شكل دورهاي برگزار شود و اگر تعداد شركتكنندگان زياد باشد، ميتوان آنها را به دو گروه تقسيم كرد. پس از انجام بازيها، در هر گروه فقط دو تيم (نفر) شركتكننده با هم بازي ميكنند تا تيم يا نفر برتر انتخاب شود و برنده تيم هاي دوم هرگروه تعيين كننده تيم سوم خواهد بود.

 مسابقات دورهاي   - در سه گروه

 مسابقات دورهاي در سه گروه بسيار شبيه به مسابقات دورهاي در دو گروه است. اما از آنجايي كه برگزاري مسابقات يك حذفي براي سه يا شش تيم (نفر) برگزيده از سه گروه، كار سنجيدهاي نيست، برگزاري مسابقات فيناليستها به صورت دورهاي، شكل مناسبتري براي دور پاياني مسابقات است. در اين روش بايد بازيهاي بيشتري انجام شود. به همين علت اين روش فقط زماني جانشين مناسبي براي مسابقات دو حذفي است كه تعداد شركتكنندگان بسيار زياد باشد.

 مسابقات دورهاي   -  در چهار گروه

 در اين روش به جاي تقسيم تيمها به دو گروه، تيمها يا شركتكنندگان به چهار گروه تقسيم ميشوند. اين روش نيز تنها هنگامي مفيد است كه تعداد شركتكنندگان بيش از يازده تيم يا 11 نفر باشد. مشكل اصلي در اين روش وقتي ظاهر ميشود كه فقط 12 تا 15 شركتكننده وجود دارد؛ در اين صورت، برخي تيمهاي ضعيف تر احتمالاً در دو بازي شركت خواهند كرد.

 مسابقات گسترده

 مسابقات نردباني   و هرمي   (پيراميدي) دو نمونه از اين نوع مسابقات هستند. مسابقات گسترده هم ميتوانند براي مدت نامعيني ادامه يابند هم ميتوان آنها را در مدت زمان مشخص مثلاً يك هفته، يك ماه، يا زمان دلخواه برنامهريزي كرد. اين روش براي برنامههاي تفريحي و غيررسمي مانند مسابقات داخلي باشگاهها از بهترين روشهاست.

 

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

B-9

1-8

2-7

3-6

4-5

 

B-8

9-7

1-6

2-5

3-4

B-7

8-6

9-5

1-4

2-3

B-6

7-5

8-4

9-3

1-2

B-5

6-4

7-3

8-2

9-1

  

دره نهم

دوره هشتم

دوره هفتم

دوره ششم

B-1

2-9

3-8

4-7

5-6

 

B-2

3-1

4-9

5-8

6-7

B-3

4-2

5-1

6-9

7-8

B-4

5-3

6-2

7-1

8-9

اگر تعداد شرکت کنندگان فرد باشد:

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

B-7

1-6

2-5

3-4

 

B-6

7-5

1-4

2-3

B-5

6-4

7-3

1-2

 

B-4

5-3

6-2

7-1

 

دوره هفتم

دوره هشتم

دوره پنجم

B-1

2-7

3-6

4-5

 

B-2

3-1

4-7

5-6

B-3

4-2

5-1

6-7

 

در این حالت تعداد دوره ها را با توجه به استراحت تیمها تعیین می کنیم و می گوییم چون 7 تیم یک روز استراحت دارد ، لذا تعداد دوره ها رقمی معادل 7 خواهد بود . از طرفی نیز در این حالت در هر دوره 3 مسابقه انجام می شود و به این ترتیب جمع کل مسابقه ها عبارتند از : 3*7=21

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

1-10

2-9

3-8

4-7

5-6

1-9

10-8

2-7

3-6

4-5

1-8

9-7

10-6

2-5

3-4

1-7

8-6

9-5

10-4

2-3

1-6

7-5

8-4

9-3

10-2

 

دوره ششم

دوره هفتم

دوره هشتم

دوره نهم

1-5

6-4

7-3

8-2

9-10

1-4

5-3

6-2

7-10

8-9

1-3

4-2

5-10

6-9

7-8

1-2

3-1

4-9

5-8

6-7

 

حال برای تعیین مسابقه های روزهای بعد از حرکت تیمها ( جا عوض کردن تیمها ) روی محیط دایره با نظم معین بر خلاف گردش عقربه ساعت استفاده می کنیم و ضمناً عدد یک را با کشیدن خطی زیر آن ثابت در نظر گرفته بودیم ، بیحرکت نگه می داریم ( مطابق شکل ) و به این ترتیب مسابقه های روز دوم و یا دوره دوم ( مطابق شکل پایین ) عبارتند از 1با7 و 8با6 و 2با5 و 3با 4 و چنانچه به همین طرز شماره ها را دور دایره ادامه دهیم بطور کلی 7 دوره مسابقه به شرح زیر خواهیم داشت :

دوره اول

دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

1-8

2-7

3-6

4-5

1-7

8-6

2-5

3-4

1-6

7-5

8-4

2-3

1-5

6-4

7-3

8-2

 

دوره پنجم

دوره ششم

دوره هفتم

1-4

5-3

6-2

7-8

1-3

4-2

5-8

6-7

1-2

3-8

4-7

5-6


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 در اين روش به هر تيم يا نفر دوبار از آغاز تا پايان مسابقهها فرصت داده مي شود كه بازنده شود، تا از دور مسابقهها حذف شود.

 به عبارت ديگر، به تيم يا نفر بازنده در صورت باخت يكبار ديگر فرصت داده ميشود تا در رقابتها شركت كند و مشروط به عدم باخت مجدد، حتي تا كسب مقام قهرماني پيش رود.                                           

 در واقع جدول دو حذفي از دو جدول تيمهاي برنده (جدول برندهها) و تيمهاي بازنده (جدول بازندهها) تشكيل شده است. تا هنگامي كه هر تيم يا فردي بازنده نشود در جدول برندهها باقي خواهد ماند. تيم يا اولين نفر بازنده به يكي از شاخههاي جدول بازندهها   - كه از قبل ترسيم شده است   - منتقل ميشود و تا زماني كه براي دومين بار بازنده نشدهباشد در جدول بازندهها باقي ميماند. در غير اين صورت، تيم يا نفر مورد نظر از جدول بازندهها نيز حذف ميشود.

 الف)  چنانچه بازي فينال   به نفع برندة نهايي جدول برندهها خاتمه يابد ، مسابقههاي دو حذفي پايان يافته كه در اين حالت تعداد كل بازيها با استفاده از فرمول زير محاسبه ميشود. چنانچه 16 = N باشد تعداد بازيها برابر با 30 خواهد بود.

 (1 - N ) 2 = X  

 (1 - 16 ) 2 = X

 تعداد بازيها  30 = X                    

 ب)  اگر بازي فينال به نفع برندة نهايي جدول بازندهها تمام شود، چون هر دو تيم يا شركتكننده يك بار باختهاند، بازي فينال يكبار ديگر تكرار ميشود. برندة بازي مجدد، مقام اول را كسب ميكند. در اين حالت تعداد كل بازيها طبق فرمول زير محاسبه ميشود:

 در اين فرمول  N  تعداد نفرات يا تيمهاي شركتكننده و  X  نشاندهندة تعداد كل بازيهاي جدول دو حذفي است.

 1+ (1 - N ) 2 = X         

 1+ (1 - 16 ) 2 = X

 31 = X

 محاسن و معايب مسابقات دو حذفي

 روش تنظيم جدول دو حذفي

 روش اول

 در اين روش، جدول برندهها، مطابق شيوة اول جدول يك حذفي، در سمت راست و جدول بازندهها در سمت چپ (افقي) رسم ميشود.

 برندگان دور اول جدول برندهها در همان جدول به دور دوم صعود ميكنند. اما بازندگان دور اول جدول برندهها به سمت چپ منتقل ميشوند و تيمهاي دور اول جدول بازندهها را تشكيل ميدهند.

 اگر با دقت بازيهاي اين جدول را مورد بررسي قرار دهيم ملاحظه ميكنيم كه تيمهاي 2و3و4و5 يك بار در جدول برندهها و يك بار در جدول بازندهها با يكديگر روبهرو شدهاند. براي رفع اين نقيصه در كلية جدولهاي دو حذفي كه به اين روش تنظيم ميشوند، بازندههاي همة دورها (به استثناي دورهاي اول و آخر) بايد از جدول برندهها به جدول بازندهها به صورت ضربدري منتقل شوند. بنابراين، جدول پيشين به شكل زير اصلاح ميشود:

 لزوم بازي مجدد :  برندة مسابقة نهايي اگر در تيم سمت راست جدول (جدول برندهها) باشد، قهرمان و تيم بازنده به مقام نايب قهرماني نايل ميشود.

 اما اگر تيم سمت چپ جدول (جدول بازندهها) برنده شود، براي تعيين قهرمان، مسابقة ديگري بين آن دو تيم برگزار شود

 نكات مهم در تنظيم جدول مسابقات دو حذفي

 1.تيمهاي بازندة نيمه بالاي طرف راست جدول را در نيمة پايين سمت چپ جدول و تيمهاي بازندة نيمه پايين سمت راست جدول در نيمة بالاي طرف چپ جدول قرار ميگيرند. علت اين آرايش آن است كه تيمهايي كه يك بار با يكديگر مسابقه دادهاند، دوباره با هم روبهرو نشوند. البته به استثناي بازي فينال (نهايي) كه ممكن است دو تيم قبلاً هم با همديگر مسابقه داده باشند.

 2.برخي از اوقات در جدولهاي دو حذفي تعداد تيمهاي سمت چپ (بازندهها) بيشتر از تعداد تيمهاي سمت راست (برندهها) است. در اين حالت در طرف چپ بايد آنقدر بازي انجام شود، تا تعداد تيمهاي حاضر در دو طرف مساوي شود.

 3.چنانچه برندة مسابقة نهايي تيم طرف راست جدول باشد، اين تيم قهرمان ميشود و تيمي كه از ميان بازندهها با دو باخت به فينال رسيده بود در ردة دوم قرار ميگيرد. چنانچه تيم بازندهها برنده شود، براي تعيين قهرمان، مسابقة ديگري بين آن دو تيم برگزار ميشود

 روش دوم

 در اين روش مثل روش دومِ جدول يك حذفي عمل ميشود، يعني يك جدول در بالا و يك جدول در پايين تشكيل ميدهيم. بهطوري كه جدول برندهها در بالا و جدول بازندهها در پايين قرار گيرند. در تنظيم جدول بازندهها بايد به اين نكته توجه كرد

 كه هر دور باخت در جدول برندهها موجب ميشود كه تيم بازنده به همان دور در جدول بازندهها منتقل شود و همواره برندة نهايي دور اول جدول بازندهها با برندة نهايي دور دوم جدول بازندهها بازي خواهد كرد. برندة اين بازي با برندة نهايي دور بعدي بازي ميكند و به همين ترتيب تا پايان مسابقهها عمل ميشود.

 توجه :  در بعضي از جدولها امكان دارد بازندههاي مرحلة اول كه استراحت نداشتهاند در جدول بازندهها، يك استراحت بيشتر، به دست آورند كه در اين مورد ، كميتة فني مسابقات ميتواند، پيش از بازي، ضمن بررسي جدول، استراحت اضافي را به آخرين تيم جدول بازندهها در دور دوم اختصاص دهد. به اين ترتيب دستورالعمل مزبور براي بيشتر جدولها قابل اجراست.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

انواع جدول مسابقات

 1.جدول يك حذفي

 2.جدول دو حذفي

 3.جدول دوره اي

 4.مسابقات گسترده

 5.جدول دو دوره اي

 6.جدول دورهاي با روش ضربدري

 7.جدول ردهبندي مستقيم

 8.جدول دورهاي با روشهاي زيگزاگ و ضربدري

 9.جدول المپيك

 10.جدول نيمه دو حذفي

 11.جدول بگنال وايلد

 12.جدول مسابقات تنيس روي ميز (پينگ پنگ)

 13.جدول مسابقات تنيس

 14.جدول مسابقات كشتي
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 

جدولي است كه برطبق آن هر فرد يا تيم پس از يك باخت از دور مسابقه خارج ميشود.

 مهمترين ويژگي مسابقات يك حذفي، سادگي آن است. بازندگان حذف ميشوند و برندگان به دور بعدي راه مييابندتا اينكه قهرمان مسابقه مشخص شود.

 محاسن و معايب جدول يك حذفي

 يك حذفي نحوة آرايش تيمها در جدول

 الف)  چنانچه تعداد شركتكنندهها تواني از عدد 2 باشند:

 (4، 8، 16، 32 و ...) جدول به شكل ساده تنظيم ميشود. به اين صورت كه تيم ها دو به دو با همديگر مسابقه مي دهند و پس از مسابقات دور اول نيمي از تيم ها حذف و نيمي ديگر به دور بعد راه مي يابند و اين روال ادامه پيدا مي كند  تا اينكه يك تيم به مقام قهرماني برسد.

 نحوه تعيين  تعداد مسابقهها در جدول يك حذفي

 ب)  چنانچه تعداد شركتكنندهها تواني از 2 نباشد به روشهاي زير عمل ميكنيم:

 1.اگر تعداد تيمها 5 و 6 و 7 باشد، يك جدول 8 پايهاي، و اگر تعداد تيمها 9 تا 15 باشد يك جدول 16 پايهاي و اگر تعداد تيمها 17 تا 31 باشند يك جدول 32 پايهاي تشكيل خواهد شد.

 2.بايد تعداد تيمها را از تعداد پايههاي جدول ترسيمي (يا توان بالاتر) كم كنيم و به اين ترتيب عددي كه به دست ميآيد معادل تعداد استراحت تيمهاي شركتكننده است. اگر عدد به دست آمده زوج باشد به دو قسمت مساوي و اگر فرد باشد به دو قسمت غيرمساوي (با اختلاف يك عدد) تقسيم ميشود و طبق قرارداد ، تعداد بيشتر ، در نيمة پايين و تعداد كمتر در نيمة بالايي جدول قرار ميگيرد.

 اگر ما تعداد بسيار زيادي شركتكننده داشته باشيم كه در بين آنها تيمهاي قوي، متوسط و ضعيف وجود داشته باشند، پيشنهاد اين است كه ابتدا آنها را به چند گروه تقسيم و سپس در داخل گروه، با توجه به قرعهكشي، به سه گروهِ قوي ، متوسط و ضعيف تقسيم كنيم.

 آرايش آنها در جدول پيشنهادي براي مسابقه طبق جدول يك حذفي است.

 

 

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

  1.تعيين زمان مناسب

 2.تداركات لازم

 3.تخمين هزينههاي لازم

 4.كادر اداري- فني و خدماتي كارآمد

 5.آگاهي از تعداد شركت كنندگان (تيمها   - افراد)

 6.تعداد روزهاي بازي

 7.اطلاع از تعداد بازيها

 8.هماهنگي برنامه مسابقهها با ساير برنامه ها

 9.تعيين نحوة برگزاري مسابقه ها

 10.پيشبيني امور بهداشتي و ايمني (پزشك  - دارو)

 11.تدابير لازم براي اسكان و تغذيه كلية افراد

 12.انتشارات و تبليغات

 13.تشكيل كميتة انضباطي

 14.مراسم افتتاح و اختتام

 15.اعطاي جوايز

 16.ارائه گزارش كلي از نتايج مسابقهها و رقابتها

 17.قدرداني از مساعدت مقامات و افراد

 18.پيشبيني مواردي كه ممكن است بنا به عللي در برنامهوزمانمسابقههاوقفهايايجاد كند.

 19.رسيدگي به اعتراضات و شكايات احتمالي و جز آن           
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

تقويم ورزشي پيشبيني عمليات ساليانه يك فدراسيون، هيأت، مدرسه، دانشگاه، باشگاه و غيره است كه ميبايد با توجه به هدفهاي اساسي برنامهريزي و تهيه و تنظيم شود.

 روش تنظيم يك تقويم ورزشي

 1.در نظر گرفتن هدف

 2.پيشبيني عمليات

 3.تعيين زمان مناسب اجراي هر فعاليت

 4.پيش بيني و تعيين مكان مناسب

 5.محاسبة بودجة مورد نياز

 6.پيشبيني و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين بودجه از منابع دولتي و غيردولتي

 7.مشورتوهماهنگيباواحدهايگوناگوناجراييبهمنظور تصويب اولية تقويم ورزشي

 8.دفاع از تقويم تنظيم شده و تصويب نهايي آن

 9.ابلاغ تقويم ورزشي به واحدهاي اجرايي تحت پوشش
نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

 الف) بهداشت

 ب) مهارت

 ج) پيشرفت اجتماعي

 د) اوقات فراغت و تفريحات سالم

 مديريت گردهماييها و جلسات   تربيتبدني

 ضوابط اجراي سمينار

 الف) برنامهريزي

 1. تعيين ضرورت تشكيل جلسه

 2. اعلام جلسه

 3. تنظيم دستور جلسه

 4. تعيين مدير يا ناظم جلسه

 5. تعيين سخنران

 6. تنظيم برنامة كلي جلسه

 7. بحث و بررسيهاي قبل از جلسه

 8. پيشبيني كلية تسهيلات مورد نياز

 ب) موارد لازمالاجرا در طول جلسه

 1. شروع جلسه

 2. ضبط جلسه

 3. عنوان منظور جلسه

 4. گزارش جلسات قبل

 5. صراحت و وضوح مواد دستور جلسه

 6. استراحت بين جلسات

 7. جمعبندي موضوع جلسه يا سمينار

 8. سخنراني اختتام

 9. ارسال صورتجلسه براي اعضا

 ج) مسائل حاشيهاي

 1.تهية هديه

 2.نوشتن اسم اعضا به خط خوش بر روي تابلويي كوچك و نهادن آن جلوي هركس

 3.تزيين جلسه با دكور و گل و غيره

 4.گذاشتن قلم و كاغذ و وسايل ضروري در اختيار افراد

 5.تشكر و قدرداني از حضور شركتكنندگان و اشاره به فعاليتهاي مثبت آنان

 6.پذيرايي از ميهمانان


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز

مديريت‌ يعني‌ فرايند به‌كارگيري‌ مؤثر و كارآمد منابع‌ مادي‌ و انساني‌ در برنامه‌ريزي‌ سازماني‌، بسيج‌ منابع‌ و امكانات‌، هدايت‌ و كنترل‌ نيروها، براي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ موردنظر و براساس‌ نظام‌ ارزشي‌ مورد قبول‌ ..

 مديريت‌ تربيت‌بدني‌ و ورزش‌ عبارت‌ است‌ از فرايند تأمين‌ و به‌كارگيري‌ مؤثر نيروي‌ انساني‌ ماهر و كارآمد و ابزار لازم‌ جهت‌ برنامه‌ريزي‌، سازماندهي‌، هماهنگي‌ و كنترل‌ براي‌ حصول‌ به‌ اهداف‌ تربيت‌بدني‌ با توجه‌ به‌ نظام‌ ارزشي‌.

وظايف‌ مديران‌ تربيت‌بدني‌ و ورزشي‌

 1. برنامه‌ريزي

 2. سازماندهي‌

 3. پيش‌بيني‌

 4. هدايت‌ و رهبري‌

  5. ايجاد روحيه‌

 دستورالعملهاي  اجرايي، داوري و انضباطي  مسابقات ورزشي

دستورالعمل اجرايي

 1 اعلام هدف يا اهداف برگزاري مسابقات

 2 انتخاب نام مسابقات به مناسبتهاي مختلف

 3 تنظيم و تدوين قوانين و مقررات عمومي

 4 زمان شروع قرعهكشي و برگزاري مسابقات

 5 محل و مكان برگزاري

 6 نحوة گروهبندي و قرعهكشي

 7 نحوة امتيازبندي

 8 نحوة رسيدگي به اعتراض

 9 نحوة پرداخت حق شركت

 10 نحوة اعطاي جوايز

 دستورالعمل داوري و فعاليتهاي مسؤول داوران

 •تعيين داور يا داوران

 •نحوة انتخاب آنان

 •حوة ارائه گزارش به مسؤولان اجرايي مسابقات

 •پركردن فرمهاي مخصوص

 •تشكيل جلسة قبل از مسابقات جهت هماهنگي و يا آموزشهاي لازم

 •داشتن لباسهاي يك شكل و وسايل مورد نياز

 دستورالعمل انضباطي

 كلية امور انضباطي، شكايات، اعتراضات و هرگونه رفتار و اعمالي كه سبب گزارش داور، سرپرست و يا ناظر مسابقات شود، در كميته يا واحد انضباطي مطرح و بر طبق آييننامة انضباطيِ تدوين شده، تصميمهاي لازم اتخاذ ميشود.

 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سی و یکم خرداد 1390 توسط آرزو امامیان و آزاده صبح خیز
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود